مدارك مورد نياز جهت پذيرش نمايندگي


1. پر كردن تقاضاي نمايندگي / اعلام در خواست نمايندگي با ذكر سقف فروش وتوان فروش    

2. ارسال رزومه كامل شركت   (معرفي ، سابقه تاسيس ، پروژه هاي انجام شده و …)

3. يك نسخه كپي اسا سنامه در روزنامه رسمي .

4. دريافت تاييد يه خوش حسابي از بانك عامل ( جهت شركت هايي كه تمايل به خريد اعتباري دارند )

5. تكميل و امضاء قرارداد فروش كالا .

6. كپي سند يا اجاره نامه محل كار برابر اصل .

7. صورت كار كرد سه ماهه آخر حساب  هاي جاري .

8. كپي شناسنامه و كارت ملي برابر با اصل شخص يا شركاء .

9. نحوه پرداخت مرحله اول و دوم به صورت نقدي . 


مدارك مورد نياز :  

الف /  دوقطعه عكس                                                                                                                         

ب /  اصل شناسنامه

پ /  اصل اساسنامه

ج /  كد اقتصادي

د / جواز كسب

س /آگهي تاسيس و آخرين تغييرات روزنامه رسمي

ن /  اسناد مالكيت گواهي نمايندگي از ساير شركتها (در صورتيكه داراي نمايندگي از ساير  شركت ها هستيد ).

و / در صورتيكه سهامدار هستيد ،كپي مدارك ساير اعضاء به همراه يك برگ در خواست نمايندگي كه به امضاء كليه نمايندگان رسيده  باشد  .                                   


 

  جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید